توالت‏ های آسیایی (ایرانی) - چینی کُرد

چینی کُرد

خانه > محصولات > توالت‏ های آسیایی (ایرانی)

توجه به فضای سرویس‏ های بهداشتی تنها به معنی استفاده از ابزار و تجهیزات مدرن و امروزی نیست. توجه به بهداشت، ارگونومی و سلامت در این فضاها نیز اهمیت به سزایی دارد که چینی کُـرد، همواره به آن توجه دارد. در همین راستا چینی کُـرد، علاوه بر تولید توالت‏ های ایرانی معمولی با آبریزهای باز (ریم باز)، سبک جدیدی از توالت های ایرانی را با طراحی نوین و مطابق با آخرین استانداردهای بهداشتی دنیا در مدل هایی با مشخصه طبی و آبریز بسته (ریم بسته) تولید می‌کند.

فیلتر محصولات

آرین تخت

عمق کاسه : تخت
نوع آبریز : آبریز باز
طراحی طبی : غیرطبی
وزن : 14.5 کیلوگرم
رنگ لعاب : سفید ساده, سفید دکور شده
نوع بسته بندی : کارتن, نایلون حباب دار (ایربگ)

آرین تخت مشاهده جزئیات

تولیپ نیم گود

عمق کاسه : نیم گود
نوع آبریز : آبریز باز
طراحی طبی : غیرطبی
وزن : 14 کیلوگرم
رنگ لعاب : سفید دکور شده
نوع بسته بندی : کارتن, نایلون حباب دار (ایربگ)

تولیپ نیم گود مشاهده جزئیات

آرین تخت آبریز بسته

عمق کاسه : تخت
نوع آبریز : آبریز بسته
طراحی طبی : غیرطبی
وزن : 17.3 کیلوگرم
رنگ لعاب : سفید ساده, سفید دکور شده
نوع بسته بندی : کارتن, نایلون حباب دار (ایربگ)

آرین تخت آبریز بسته مشاهده جزئیات

آزالیا تخت

عمق کاسه : تخت
نوع آبریز : آبریز باز
طراحی طبی : غیرطبی
وزن : 13 کیلوگرم
رنگ لعاب : سفید ساده, سفید دکور شده
نوع بسته بندی : کارتن, نایلون حباب دار (ایربگ)

آزالیا تخت مشاهده جزئیات

آزالیا تخت آبریز بسته

عمق کاسه : تخت
نوع آبریز : آبریز بسته
طراحی طبی : غیرطبی
وزن : 14 کیلوگرم
رنگ لعاب : سفید ساده, سفید دکور شده
نوع بسته بندی : کارتن, نایلون حباب دار (ایربگ)

آزالیا تخت آبریز بسته مشاهده جزئیات

اریکا نیم گود

عمق کاسه : نیم گود
نوع آبریز : آبریز باز
طراحی طبی : غیرطبی
وزن : 14.2 کیلوگرم
رنگ لعاب : سفید ساده, سفید دکور شده
نوع بسته بندی : کارتن, نایلون حباب دار (ایربگ)

اریکا نیم گود مشاهده جزئیات

اریکا تخت

عمق کاسه : تخت
نوع آبریز : آبریز باز
طراحی طبی : غیرطبی
وزن : 14.6 کیلوگرم
رنگ لعاب : سفید ساده, سفید دکور شده
نوع بسته بندی : کارتن, نایلون حباب دار (ایربگ)

اریکا تخت مشاهده جزئیات

جدید

اریکا نیم گود آبریز بسته - طبی

عمق کاسه : نیم گود
نوع آبریز : آبریز بسته
طراحی طبی : طبی
وزن : 19 کیلوگرم
رنگ لعاب : سفید ساده, سفید دکور شده
نوع بسته بندی : کارتن, نایلون حباب دار (ایربگ)

اریکا نیم گود آبریز بسته - طبی مشاهده جزئیات

تولیپ تخت

عمق کاسه : تخت
نوع آبریز : آبریز باز
طراحی طبی : غیرطبی
وزن : 13.5 کیلوگرم
رنگ لعاب : سفید ساده, سفید دکور شده
نوع بسته بندی : کارتن, نایلون حباب دار (ایربگ)

تولیپ تخت مشاهده جزئیات

تولیپ تخت آبریز بسته

عمق کاسه : تخت
نوع آبریز : آبریز بسته
طراحی طبی : غیرطبی
وزن : 19 کیلوگرم
رنگ لعاب : سفید ساده, سفید دکور شده
نوع بسته بندی : کارتن, نایلون حباب دار (ایربگ)

تولیپ تخت آبریز بسته مشاهده جزئیات

جدید

تولیپ تخت - طبی

عمق کاسه : تخت
نوع آبریز : آبریز باز
طراحی طبی : طبی
وزن : 14.2 کیلوگرم
رنگ لعاب : سفید ساده, سفید دکور شده
نوع بسته بندی : کارتن, نایلون حباب دار (ایربگ)

تولیپ تخت - طبی مشاهده جزئیات

لاندیس تخت - طبی

عمق کاسه : تخت
نوع آبریز : آبریز باز
طراحی طبی : طبی
وزن : 17.5 کیلوگرم
رنگ لعاب : سفید ساده, سفید دکور شده
نوع بسته بندی : کارتن, نایلون حباب دار (ایربگ)

لاندیس تخت - طبی مشاهده جزئیات

لاندیس تخت آبریز بسته - طبی

عمق کاسه : تخت
نوع آبریز : آبریز بسته
طراحی طبی : طبی
وزن : 18.3 کیلوگرم
رنگ لعاب : سفید ساده, سفید دکور شده
نوع بسته بندی : کارتن, نایلون حباب دار (ایربگ)

لاندیس تخت آبریز بسته - طبی مشاهده جزئیات

لی لی گود

عمق کاسه : گود
نوع آبریز : آبریز باز
طراحی طبی : غیرطبی
وزن : 17.3 کیلوگرم
رنگ لعاب : سفید ساده, سفید دکور شده
نوع بسته بندی : کارتن, نایلون حباب دار (ایربگ)

لی لی گود مشاهده جزئیات

لی لی تخت

عمق کاسه : تخت
نوع آبریز : آبریز باز
طراحی طبی : غیرطبی
وزن : 16 کیلوگرم
رنگ لعاب : سفید ساده, سفید دکور شده
نوع بسته بندی : کارتن, نایلون حباب دار (ایربگ)

لی لی تخت مشاهده جزئیات

ژاسمین گود

عمق کاسه : گود
نوع آبریز : آبریز باز
طراحی طبی : غیرطبی
وزن : 16.3 کیلوگرم
رنگ لعاب : سفید ساده, سفید دکور شده
نوع بسته بندی : کارتن, نایلون حباب دار (ایربگ)

ژاسمین گود مشاهده جزئیات

ژاسمین تخت

عمق کاسه : تخت
نوع آبریز : آبریز باز
طراحی طبی : غیرطبی
وزن : 14.7 کیلوگرم
رنگ لعاب : سفید ساده, سفید دکور شده
نوع بسته بندی : کارتن, نایلون حباب دار (ایربگ)

ژاسمین تخت مشاهده جزئیات

لیلیوم تخت

عمق کاسه : تخت
نوع آبریز : آبریز باز
طراحی طبی : غیرطبی
وزن : 16.7 کیلوگرم
رنگ لعاب : سفید ساده, سفید دکور شده
نوع بسته بندی : کارتن, نایلون حباب دار (ایربگ)

لیلیوم تخت مشاهده جزئیات

گلبرگ نیم گود

عمق کاسه : نیم گود
نوع آبریز : آبریز باز
طراحی طبی : غیرطبی
وزن : 15 کیلوگرم
رنگ لعاب : سفید ساده, سفید دکور شده
نوع بسته بندی : کارتن, نایلون حباب دار (ایربگ)

گلبرگ نیم گود مشاهده جزئیات

رگال تخت

عمق کاسه : تخت
نوع آبریز : آبریز باز
طراحی طبی : غیرطبی
وزن : 18.5 کیلوگرم
رنگ لعاب : سفید ساده, سفید دکور شده
نوع بسته بندی : کارتن, نایلون حباب دار (ایربگ)

رگال تخت مشاهده جزئیات

کاملیا تخت

عمق کاسه : تخت
نوع آبریز : آبریز باز
طراحی طبی : غیرطبی
وزن : 14.7 کیلوگرم
رنگ لعاب : سفید ساده, سفید دکور شده
نوع بسته بندی : کارتن, نایلون حباب دار (ایربگ)

کاملیا تخت مشاهده جزئیات

ورونیکا تخت

عمق کاسه : تخت
نوع آبریز : آبریز باز
طراحی طبی : غیرطبی
وزن : 15.7 کیلوگرم
رنگ لعاب : سفید ساده, سفید دکور شده
نوع بسته بندی : کارتن, نایلون حباب دار (ایربگ)

ورونیکا تخت مشاهده جزئیات

ویولا تخت

عمق کاسه : تخت
نوع آبریز : آبریز باز
طراحی طبی : غیرطبی
وزن : 15.8 کیلوگرم
رنگ لعاب : سفید ساده, سفید دکور شده
نوع بسته بندی : کارتن, نایلون حباب دار (ایربگ)

ویولا تخت مشاهده جزئیات

جدید

کیمیا (عربی)

عمق کاسه : تخت
نوع آبریز : آبریز باز
طراحی طبی : غیرطبی
وزن : 16 کیلوگرم
رنگ لعاب : سفید ساده, سفید دکور شده
نوع بسته بندی : کارتن, نایلون حباب دار (ایربگ)

کیمیا (عربی) مشاهده جزئیات

جدید

ورونیکا گود

عمق کاسه : گود
نوع آبریز : آبریز باز
طراحی طبی : غیرطبی
وزن : 18.3 کیلوگرم
رنگ لعاب : سفید ساده, سفید دکور شده
نوع بسته بندی : کارتن, نایلون حباب دار (ایربگ)

ورونیکا گود مشاهده جزئیات