نحوۀ نصب انواع روشویی

اگر محصول به‌درستی نصب نشود ممکن است پس از مدتی دچار ترک و شکستگی شود. پس با کمک نصاب مجاز محصول را به روش زیر نصب کنید.

نصب روشویی پایه‌دار​

۱- شیرآلات (شیرهای پیسوار)، تبدیل پلاستیکی لولۀ فاضلاب را نصب کنید.

۲- روشویی را روی پایه آن قرار داده و سطح آن را تراز کنید. سپس محل قرارگیری پیچ‌های روشویی را روی دیوار علامتگذاری کنید.

۳- روشویی و پایه را بردارید و محل علامت‌گذاری‌شده را با متۀ مناسب سوراخ کنید. سپس رول‏پلاک و پیچ‌های دو‌سر‌حدیده را در سوراخ‌ها محکم کنید.

۴- شیر آب، زیرآب و سیفون (به همراه لوله‌های پلاستیکی فاضلاب) را به محصول نصب کنید.

۵- روشویی را به همراه پایه در محل نصب قرار دهید. سپس واشر و مهره‌ها را روی پیچ‌ها تا نیمه سفت کنید.

۶- پایه را کمی عقب بکشید و لوله انتهای سیفون را وارد لوله فاضلاب داخل دیوار کنید. در این مرحله شیرهای آب سرد و گرم را با شیلنگ به شیرهای روی دیوار متصل کنید.

۷- پایه را به جای اصلی خود برگردانید و مهره‌های اتصال روشویی به دیوار را کاملا محکم کنید.

نصب روشویی دیواری​ یا نیم‌پایه

۱- فاصلۀ لولۀ فاضلاب و شیرهای پیسوار از هم و زمین را چک کنید. فاصلۀ مناسب لولۀ فاضلاب از زمین ۵۵، شیرهای پیسوار از هم ۱۱ و شیرهای پیسوار از زمین ۶۰ سانتی‌متر است.

۲- سطح روی روشویی را در ارتفاع ۸۲ الی ۸۶ سانتی‌متری از زمین قرار دهید و تراز کنید. سپس محل سوراخ‌های نصب پیچ‌ها را روی دیوار مشخص کنید.

۳- محل‌های علامت‌گذاری‌شده را با متۀ مناسب سوراخ کنید و رول‌پلاک و پیچ‌های دوسرحدیده را به دیوار متصل کنید.

۴- شیر آب، زیرآب، سیفون و سایر اتصالات را به محصول متصل کنید.

۵- دستشویی را روی پیچ‌های متصل‌شده به دیوار قرار دهید و مهره‌ها را سفت کنید.

۶- شیلنگ‌های آب سرد و گرم را به شیرهای پیسوار متصل کنید و خروجی سیفون را درون لولۀ فاضلاب قرار دهید و محکم کنید.

۷- شیر آب را باز نموده و از آب‌بندی مطمئن شوید.

مراحل نصب روشویی روکابینتی / کنسولی​

۱- شیرهای پیسوار و تبدیل پلاستیکی لولۀ فاضلاب را به محل تعبیه‌شده روی دیوار نصب کنید.

۲- کابینت و روشویی را به دیوار بچسبانید و با توجه به محل شیر و فاضلاب روشویی و کابینت را تراز کنید. سپس محل پیچ‌شدن کابینت و روشویی به دیوار را علامت بزنید. اندازۀ مناسب سطح روشویی تا زمین ۸۲ تا ۸۶ سانتی‌متر است.

۳- محصول و کابینت را بردارید و محل‌های علامت‌گذاری‌شده روی دیوار را با متۀ مناسب سوراخ کنید. سپس رول‌پلاک و پیچ‌های دوسرحدیده را در جای خود محکم کنید.

۴- شیر آب، زیرآب و سیفون و اتصالات فاضلاب را به محصول وصل کنید.

۵- کابینت و روکابینتی را در جای قبلی قرار دهید و به وسیلۀ پیچ‌های مربوط به آن به دیوار متصل کنید.

۶- خروجی لوله سیفون را درون لوله فاضلاب قرار دهید و آن را سفت کنید. سپس شلنک شیرهای آب گرم و سرد را به شیرهای پیسوار متصل کنید. در این مرحله شیرهای آب را باز کند و محصول را از نظر کارکرد درست و آب‌بندی بررسی کنید.

۷- در مرحلۀ آخر، درز پشت محصول با دیوار را با چسب ضدآب چسب‌کاری کنید.

سؤالات متداول

آیا می‌شود بر روی روشویی تک پانچ، شیر دوقلو نصب کرد؟

با توجه به اینکه روشویی تک‌پانچ برای شیر تک‌پایه مناسب است، اضافه‌کردن پانچ به صورت دستی عمل ممکن است باعث شکسته‌شدن محصول یا از بین رفتن لعاب آن شود.